OPŁATY

W celu obliczenia całkowitych opłat pobieranych za konkretną czynność notarialną, prosimy o kontakt z Kancelarią – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

- na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.).
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
- umowy dożywocia;
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
- ustanowienie hipoteki;
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności;
- umowy depozytu nieprawidłowego;
- umowy spółki

Podatek od spadków i darowizn

- na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 ze zm.).
Notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.


Opłaty sądowe

- wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594).

Wysokość opłat sądowych jest stała, niezależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Opłaty sądowe są przekazywane na rachunki bankowe odpowiednich sądów.

Taksa notarialna

– notariuszowi za dokonane czynności przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.).

Do taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT (stawka 23 %) - zgodnie z art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.).

Opłaty wnoszą Państwo przy podpisaniu aktu notarialnego lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią, przelewem na konto bankowe kancelarii przed dokonaniem czynności notarialnej.
Mogą państwo zapłacić gotówką, akceptujemy także płatności wykonane kartami płatnicznymi. Null

©2015 Kancelaria Notarialna Magdalena Samol