CZYNNOŚCI

Notariusz jest obowiązany udzielić Państwu niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne.

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 91 ze zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
2) sporządza poświadczenia;
3) (uchylony)
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

©2019 Kancelaria Notarialna Magdalena Samol